Την άρση επιτήρησης μετοχών ζητά η εταιρεία "Ιχθυοτροφεία Σελόντα"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την άρση της επιτήρησης των μετοχών της ζητά, με ανακοίνωσή της, η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014, δεδομένου ότι έχουν αρθεί οι λόγοι υπαγωγής τους σε καθεστώς επιτήρησης και τη μεταφορά της σε κατηγορία που προβλέπεται με βάση τον κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την, από 4 Απριλίου 2013, συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην κατηγορία επιτήρησης κατ' εφαρμογή του κανονισμού του ΧΑ, επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας είναι σημαντικό.

Η εταιρεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προχώρησε στην αναδιοργάνωση των δανειακών της υποχρεώσεων, μετά και από την έγκρισή της από έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Στη γενική συνέλευση της 11/9/14, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και η αναδιοργάνωση του συνόλου του υπολοίπου των τραπεζικών υποχρεώσεων. Τα βασικά σημεία του σχεδίου προέβλεπαν τα ακόλουθα:

- Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού 50,4 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η έκδοση των νέων μετοχών.

- Σύναψη ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ, με εξασφαλίσεις στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας (ακίνητα, αποθέματα, μετοχές) στα πλαίσια αναδιοργάνωσης όλων των δανειακών υποχρεώσεων, και

- Σύναψη ομολογιακών δανείων με εξασφαλίσεις εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ΦΠΑ και λοιπών ρευστοποιήσιμων στοιχείων) συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2014, μετά και την κεφαλαιοποίηση των δανείων, η εταιρεία και ο όμιλος έχει θετικά ίδια κεφάλαια ποσό 14,3 εκατ. ευρώ και 23 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ η διοίκηση της εταιρείας έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά ενεργειών μείωσης κόστους, αύξησης παραγωγικής απόδοσης με συνεχή βελτίωση των τιμών πώλησης, για τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου και της εταιρείας, και τη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Η εκταμίευση των εν ομολογιακών δανείων έγινε την 27/3/2015. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμφωνίας, το ποσό των αναχρηματοδοτημένων δανείων (συμπεριλαμβανομένου και του παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου) που έως την 30/9/2014 απεικονιζόταν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, καθότι τα εν λόγω νέα ομολογιακά παρέχουν περίοδο χάριτος αποπληρωμής που ανέρχεται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη από ένα έτος. Με βάσει τα ανωτέρω η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, ο όμιλος και η εταιρεία κατά την 31/12/2014 παρουσιάζουν θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 53,7 εκατ. ευρώ και 33,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Μ.Τσ.

 

Η HellenicMail - Ειδική Έκδοση σε pdf

Η HellenicMail - Ειδική Έκδοση σε pdf

sardis rent a car banner

e-iatros

Στην Κέρκυρα η Δούκισσα της Κορνουάλης

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

Ξεκινά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο πλανήτης»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

   

Ένας επαναστάτης με γραβάτα